Vad säger lagen?

 

Dessa lagar och föreskrifter skall vi rätta oss efter:
 

Lagen om brandfarliga varor 2010:1011 LBE

Förordningen om brandfarliga varor 2010:1075 FBE

MSB= SRVFS/SÄIFS/MSBFS

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS

Elsäkerhetsverket EKSÄK-FS

Lagen om skydd mot olyckor....

Boverkets föreskrifter BBR

Transportstyrelsens föreskrifter

 

Vill du fördjupa dig så gå till länkar, där finns mycket att läsa. De allra viktigaste och som är grunden för all hantering är lagen om brandfarlig vara (LBE).

 

6 § i lagen säger att den som hanterar, brandfarliga varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

 

Det finns gränser för hur mycket gasol du får hantera (se tabell i katalogen under installations mtrl.). Om ditt behov är större måste du söka tillstånd. om du är osäker på hur man gör, så kontakta oss på Fogas AB så hjälper vi till med allt från tillstånds ansökan till utbildning och installation.