Säkerhetsgranskning

Nya lagar skärper kraven på gasinstallationer

Ansvaret för säkerheten kring gasinstallationer har skärpts i svensk lagstiftning. Det innebär att det idag ställs högre krav på anläggningsägare av såväl fasta gasinstallationer som mobila utrustningar med gasflaskor. Det finns krav på att alla anläggningsägare måste göra en riskanalys. Detta krav påverkar även befintliga installationer.

   

Uppfyller er anläggning myndigheternas krav?

Gällande lagstiftning på området är väldikt omfattande. För en enskild anläggningsägare kan regelverket vara svårt att överblicka och Fogas erbjuder därför säkerhetsgranskning av gasanläggningar.

 

  Bild: PA11-Fogas-AB.jpg

 
Säkerhetsgranskning av gasanläggning är ett kostnadseffektivt sätt att få reda på er anläggnings status. Vi har lång erfarenhet inom gassäkerhet och är ständigt uppdaterade på gällande lagar. Vi startar säkerhetsgranskningen med en granskning av anläggningen som dokumenteras och jämförs med gällande lagar och förordningar. Detta leder fram till en rapport och förslag på åtgärdsplan.

 

Stor fördel att låta oss göra en säkerhetsgranskning av gasanläggningen:

1.   Status på anläggningen - att anläggningen överensstämmer med gällande lagstiftning.
2.   Säkerhet - att uppfylla kraven på säkerhet för personal och utrustning.
3.   Ekonomi - att en anläggning är säker och rätt installerad ger en bra ekonomi.

 

Att uppfylla gällande lagstiftning är för de flesta självklart, konsekvenserna kan annars bli kostsamma, till exempel kan brandmyndigheterna vägra gå in i en brinnande anläggning och likaså kan försäkringsbolagen begränsa sitt ekonomiska ansvar vid utbetalning av ersättning. Säkra din anläggning, låt Fogas AB genomföra Säkerhetsgranskning av er gasanläggningen. Det lägger grunden till en säker gasanläggning.

 

Granskning - kontroll mot gällande lagar

Den inledande granskningen innefattar genomgång av gasanläggningen mot gällande regelverk. Granskningen dokumenteras därefter i en rapport och resulterar slutligen
i en åtgärdslista som kan innefatta förslag på en eller flera av nedanstående åtgärder. Granskningen och rapporten kan utföras översiktligt eller detaljerad beroende på behov och önskemål. Syftet med granskningen är att få en bra överblick av sin gasanläggning och eventuella brister belysta. Här följer exempel på vad som kan ingå i respektive punkt: 


Riskanalys - Systematisk analys av risker

 • Dokumenterad riskanalys av trycksatta anordningar. Gäller retroaktivt och skall uppdateras vid förändringar
 • Riskanalysen utförs även på lös gasutrustning med gasflaskor.


Dokumentation

 • Flödesschema och komponentspecifikation över anläggningens delar
 • Program för fortlöpande tillsyn
 • Dokumentation mobila gasutrustningar
 • Instruktioner för hantering av gas
 • Rutiner vid brand och läckage

 

Konstruktionskontroll

 • Fastställning av beräkningsdata för systemet
 • Beräkning av tryckfall och dimensionering av rörsystem
 • Översyn av tryckklasser för rör och komponenter
 • Beräkning av säkerhetsutrustning
 • Dimensionering och placering av gasförråd

 
Besiktningar / Kontroller

 • Besiktning av klassade områden
 • Installationsbesiktning (för egenkontroll)
 • Behjälplig vid 3:e parts granskning

 

Explosionsskyddsdokumentation, exempelvis:

 • Klassningsplan med zonutbredning
 • Skyltning

  

Utbildningar

 • Föreståndar kurser - gasol
 • Egenkontroll gasolutrustning
 • Specialanpassade kurser

 

 Fortlöpande tillsyn av gassystem

 • Kontroll av säkerhetsutrustning
 • Okulärbesiktning
 • Kontroll av yttre påverkan
 • Kontroll av drift och skötselinstruktioner vid ändringar
 • Kontroll av flödesschema vid ändringar
 • Kontroll av lös gasutrustning med gasflaskor
 • Funktionskontroll av gassystem
 • Läckagesökning
 • Serviceavtal med förebyggande och avhjälpande service
 • Montage av utrustning

 
Tillståndsansökan

Fogas AB kan hjälpa till med tillståndsansökan och all dokumentation samt kontakter med myndigheter. Kontakta Lasse Stigbehrt för mer information om säkerhetsgranskning.