Tillbaka

 

Octenol-R 3-pack 30 dagar/tablett

 

Art.nrBenämningVariantPris
13-31025Octenol-R 3-pack 30 dagar/tablett549,00 kr

 

R-Octenol
Tablett med doftämne till din Mosquito Magnet som används för att locka mygg och knott till maskinen.
Mosquito Magnet omvandlar gasol till uppvärmd koldioxid motsvarande utandningsluften från människor och varmblodiga djur och tillsammans med R-Octenol blir fällan upp till tio gånger så mer effektiv än om enbart koldioxid används.
Efter 32 dygn är lockmedlet förbrukat och tabletten måste bytas ut för att fällan ska fortsätta att fånga lika mycket mygg.

Doftämnet lockar mygg och knott till maskinen.
Ökar fällans fångstkapacitet upp till 10 gånger.
Byt R-Octenoltablett varje gång du byter gasolflaska (10kg)
Öppnad R-Octenoltablett verkar upp till 32 dygn.
R-Octenol säljes i förpackning om 3 st. tabletter.
Säkerhetsinformation
1 Tablett innehåller 207,6 mg av Octen-3-ol/1-R-

Cas-nr 3687-48-7

Läs etiketten före användning.

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning.
Ät inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Medel för insekter.  Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Läs medföljande anvisningar.

 


Övrig viktig information

Mosquito Magnet Octenol får endast användas utomhus i Mosquito Magnet maskiner och då som ett medel mot mygg och knott.
Octenolen i sig lockar inte till sig mygg eller knott men använd i en Mosquito Magnet maskin i kombination med maskinens uppvärmda koldioxid ökar den fällans fångst.

Till skillnad mot koncentration av Octenol naturligt i naturen och i vissa livsmedel, så har Mosquito Magnet Octenol så hög koncentration av Octenol så att den kan vara hälsoskadlig för dig.
Du bör därför beakta nedan:

Följ anvisningar som medföljer produkten. Drag endast av folieomslaget från Octenol patronen innan du applicerar den i fällan.
Tag aldrig isär eller klipp upp själva Octenol patronen (dvs hårdplasthöljet). Gör du detta finns risken att du kan komma i direktkontakt med Octenol medlet som finns inne i patronen.
Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan vara hälsoskadligt och verka irriterande.
Vid eventuell förtäring av Octenol medlet inuti patronen ring omedelbart Giftmedelscentralen eller läkare för att få råd. Låt personen dricka vatten i små klunkar.
Får du det koncentrerade medlet inuti patronen på din hud eller i ögonen så skall du omedelbart tvätta huden eller skölja ögat sakta och försiktigt med mycket vatten.
Om en person inandas för hög koncentration av Octenol, sörj då för frisk luft och vila.
Oanvända patroner förvaras svalt och torrt. Varje Octenol patron räcker i ca 25-28 dagar och bytes vid varje byte av gasolflaska.

 

Tipsa om på Facebook!

 

 Håll musen över bilden för att zooma in